Project News

Between 30 June and 8 September 2021 we undertook the formal pre-application consultation on the Garn Fach Wind Farm, as required by the planning process. In January 2020, we first announced plans for a wind farm at Garn Fach, working with fourteen local farming families who own and manage the land. Since then, we have held two informal consultation exercises, gathered lots of feedback, and invited input on the project from local communities. Further information on these consultations, including the feedback reports, can be found in the download section.

As Covid-19 meant that we weren’t able to meet face-to-face, we put additional measures in place to ensure that the information about the proposal was as accessible as possible, and we extended the consultation period to 10 weeks instead of the statutory 6 weeks required. As part of our consultation, we:

 • Sent an information leaflet and Freepost feedback form to every household within 10km of site
 • Hosted an exhibition online with an online feedback form
 • Made the statutory documents, including the draft Environmental Statement (ES) and Non-technical Summary (NTS), available to download below
 • Made copies of the draft ES and NTS available to view at Llanidloes Library and Newtown Library

Newyddion am y Prosiect

Rhwng 30 Mehefin a 8 Medi 2021 cynhaliom ni’r ymgynghoriad ffurfiol cyn ymgeisio ar Fferm Wynt Garn Fach, fel sy'n ofynnol gan y broses gynllunio. Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddom ni gynlluniau ar gyfer fferm wynt yn Garn Fach am y tro cyntaf, gan weithio gyda 14 teulu o ffermwyr lleol sy'n berchen ar y tir ac yn ei reoli. Ers hynny, rydym ni wedi cynnal dau ymarfer ymgynghori anffurfiol, wedi casglu llawer o adborth, ac wedi gwahodd mewnbwn ar y prosiect gan gymunedau lleol. Mae mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriadau hyn, gan gynnwys yr adroddiadau adborth, i'w gweld yn yr adran lawrlwytho.

Gan fod Covid-19 yn golygu na allem ni gwrdd wyneb yn wyneb, rhoesom ni fesurau ychwanegol ar waith i sicrhau bod y wybodaeth am y cynnig mor hygyrch â phosibl, ac ymestyn y cyfnod ymgynghori i 10 wythnos yn lle’r 6 wythnos statudol sy'n ofynnol. Fel rhan o'n hymgynghoriad, gwnaethom ni:

 • Anfon taflen wybodaeth a ffurflen adborth radbost i bob cartref o fewn 10km i’r safle
 • Cynnal arddangosfa ar-lein gyda ffurflen adborth ar-lein
 • Sicrhau bod y dogfennau statudol, gan gynnwys y Datganiad Amgylcheddol drafft a’r Crynodeb Annhechnegol, ar gael i’w lawrlwytho isod
 • Sicrhau bod copïau o’r Datganiad Amgylcheddol drafft a’r Crynodeb Annhechnegol ar gael i’w gweld yn Llyfrgell Llanidloes a Llyfrgell y Drenewydd

Visit the virtual exhibition

Have a look around our virtual village hall where you can find materials about different aspects of the project including photomontages, fly-throughs and videos.

Dewch i'r arddangosfa rithwir

Edrychwch o gwmpas ein neuadd bentref rithwir lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau am wahanol agweddau ar y prosiect gan gynnwys fideos, ffotogyfosodiadau, a fideos hedfan trwy'r safle.

Project Description

Based on feedback received through consultation, surveys and assessments, we have reduced the number of turbines we are proposing to site at Garn Fach to 17 (from 22 originally). Each will generate approximately 5 MW, with a tip height of up to 149.9 metres. 

With an installed capacity of around 85 MW Garn Fach Wind Farm would meet the average annual domestic electricity requirements of up to 69,000 households.*

The Garn Fach Wind Farm would also support the Welsh Government to meet its target to reach net zero carbon emissions by 2050.

The final planning decision will be taken by the Welsh Government Minister following the advice and recommendations of an independent planning inspector.  Powys County Council is a statutory consultee.
 
* 35% capacity factor - conservative figure based upon measurements collected from the on-site 90m met mast.
Average household consumption of 3,772 kWh from Energy consumption in the UK - GOV.UK (www.gov.uk)

Disgrifiad o’r Prosiect

Yn seiliedig ar adborth a gafwyd trwy ymgynghori, arolygon ac asesiadau, rydym ni wedi lleihau nifer y tyrbinau rydym ni’n cynnig eu lleoli yn Garn Fach i 17 (o 22 yn wreiddiol). Bydd pob un yn cynhyrchu oddeutu 5 MW, gydag uchder brig llafnau o hyd at 149.9 metr.

Gyda chapasiti gosodedig o oddeutu 85 MW byddai Fferm Wynt Garn Fach yn cwrdd â gofynion trydan domestig blynyddol hyd at 69,000 o aelwydydd ar gyfartaledd. *

Byddai Fferm Wynt Garn Fach hefyd yn cefnogi Llywodraeth Cymru i gwrdd â’i tharged i gyrraedd allyriadau carbon sero net erbyn 2050.

Gweinidog Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad cynllunio terfynol yn dilyn cyngor ac argymhellion gan arolygydd cynllunio annibynnol. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghorai statudol.


* Ffactor capasiti 35% - ffigur ceidwadol yn seiliedig ar fesuriadau a gasglwyd o'r mast tywydd 90m sydd ar y safle.
Defnydd cyfartalog cartrefi o 3,772 kWh o'r defnydd o ynni yn y DU - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Site Boundary Plan

Ffin y Safle

Community

We are proud of the investment we make in the communities that host our projects and we work with local and regional companies wherever possible. Last year we established a Garn Fach Wind Farm community liaison group consisting of local representatives. We are a member of Mid Wales Chamber of Commerce and Mid Wales Manufacturing Group and have already contracted with 10 Welsh companies on project development. Here are some of the benefits that our Garn Fach Wind Farm could bring:

 • Community benefit fund of up to £425,000 every year of operation (index linked)
 • Gross Value Added impact to Powys of £31m
 • 61 jobs in Powys over the lifetime of the wind farm
 • Up to 10% local ownership
 • New footpaths and cycle tracks across the site, interpretation boards, and a visitor car park to make these accessible

Cymuned

Rydym ni'n falch o'r buddsoddiad rydym ni'n ei wneud yn y cymunedau sy'n cynnal ein prosiectau ac rydym ni'n gweithio gyda chwmnïau lleol a rhanbarthol lle bynnag y bo modd. Y llynedd sefydlom ni grŵp cyswllt cymunedol Fferm Wynt Garn Fach sy’n cynnwys cynrychiolwyr lleol. Rydym ni’n aelod o Siambr Fasnach Canolbarth Cymru a Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru ac rydym ni eisoes wedi contractio gyda 10 cwmni o Gymru ar ddatblygu prosiectau. Dyma rai o'r buddion y gallai ein Fferm Wynt Garn Fach eu cynnig:

 • Cronfa budd cymunedol o hyd at £425,000 bob blwyddyn o weithredu (mynegai-gysylltiedig)
 • Effaith Gwerth Ychwanegol Gros o £31m i Bowys
 • 61 o swyddi ym Mhowys dros oes y fferm wynt
 • Hyd at 10% o berchnogaeth leol
 • Llwybrau troed a thraciau beicio newydd ar draws y safle, byrddau dehongli, a maes parcio i ymwelwyr i wneud y rhain yn hygyrch
   

Garn Fach Wind Farm Timeline

 • January 2020 - the Garn Fach Wind Farm proposal was announced, and public information days were held
 • Spring 2020 - Scoping Direction received from the Planning Inspectorate
 • Summer 2020 - Wind monitoring mast installed on site
 • September 2020 - First meeting of the Community Liaison Group
 • October & November 2020 - Second round of non-statutory, informal, public consultation
 • July to September 2021 - Statutory pre-application consultation and publication of the draft Environmental Statement
 • Autumn 2021 - Submission of the planning application to the planning inspectorate
 • Autumn 2021 - Spring 2022 Examination of the application by an independent planning inspector, recommendation to the Welsh Government Minister
 • 2022 - A decision by the Welsh Government Minister

Amserlen Fferm Wynt Garn Fach

 • Ionawr 2020 - Cyhoeddi cynnig Fferm Wynt Garn Fach, a chynnal diwrnodau gwybodaeth i’r cyhoedd
 • Gwanwyn 2020 - Cyfarwyddyd Cwmpasu yn cael ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio
 • Haf 2020 - Gosod mast monitro gwynt ar y safle
 • Medi 2020 - Cyfarfod cyntaf y Grŵp Cyswllt Cymunedol
 • Hydref a Tachwedd 2020 - Ail rownd yr ymgynghoriad cyhoeddus anstatudol, anffurfiol
 • Gorffennaf i Medi 2021 - Ymgynghoriad statudol cyn ymgeisio a chyhoeddi'r Datganiad Amgylcheddol drafft
 • Hydref 2021 - Cyflwyno'r cais cynllunio i'r arolygiaeth gynllunio
 • Hydref 2021 - Gwanwyn 2022 Archwiliad o'r cais gan arolygydd cynllunio annibynnol, argymhelliad i Weinidog Llywodraeth Cymru
 • 2022 - Penderfyniad gan Weinidog Llywodraeth Cymru

 

Project Downloads

The Garn Fach application can also be accessed on the planning inspectorate Wales web page, at: 

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Lawrlwythiadau sy’n ymwneud â’r Prosiect

Gellir cyrchu cais Garn Fach hefyd ar dudalen we arolygiaeth gynllunio Cymru, yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Contact

If you have any question or would like to contact us please send an email at garn.fach@edf-re.uk.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gysylltu â ni, mae croeso i chi e-bostio garn.fach@edf-re.uk.